Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Posted by Kittano on 13-03-2017 23:12

W poniedziałek tj. 27.03.2017r o godz. 19:00 w Gimnazjum nr. 43 mieszczącym się na ulicy Łozowej 53, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo - Meishinkan.

Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA:

1. Rozpoczęcie zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,

3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

5. Dyskusja nad sprawozdaniami,

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,

7. Wybór Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej,

8. Wybór Zarządu Klubu:

  • zgłaszanie kandydatur,

  • ustalenie sposobu głosowania,

  • głosowanie.

9. Wybór Komisji Rewizyjnej:

  • zgłaszanie kandydatur,

  • ustalenie sposobu głosowania,

  • głosowanie.

10. Dyskusja i wolne wnioski,

11. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

12. Odczytanie protokołu Komisji,

13. Przyjęcie Uchwały Zebrania,

14. Zakończenie zebrania.